Додаток Г Зміни до МСФЗ 7, якщо до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» не застосовувалися зміни -


Додаток Г

Зміни до МСФЗ 7, якщо до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» не застосовувалися зміни - «Опціон за справедливою вартістю»

У червні 2005 р. Рада опублікувала «Зміни до МСБО 39: «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» — «Опціон за справедливою вартістю», які слід застосовувати до річних періодів, що починаються 1 січня 2006 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 7 для річних періодів, що починаються раніше 1 січня 2006р., і не застосовує ці зміни до МСБО 39, йому слід змінити МСФЗ 7 для цього періоду так, як наведено далі. У змінених параграфах, новий текст підкреслено, а вилучений тест перекреслено.

Г1 Заголовок перед параграфом 9 і параграфом 11 змінено так, як наведено далі, а параграф 9 вилучено.

^ Фінансові активи або—фінансові—зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку

11 Суб'єктові господарювання слід розкривати:

а) методи, використані для досягнення відповідності вимогам у параграфах 9 в) та параграфі 10 а);

б) якщо суб'єкт господарювання вважає, що розкриття інформації, наданої ним для відповідності вимогам у параграфах 9

в) або параграфі 10 а) не відображає достовірно зміну справедливої вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання, що відноситься до змін їхнього кредитного ризику, причини цього висновку та чинники, які він вважає доречними.

Параграф Б5 а) змінено так:

а) критерії для призначення, при первісному визнанні, для фінансових активів або фінансових зобов'язань призначених за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

і) характер фінансових активів або фінансових зобов'язань, що їх суб'єкт господарювання призначив за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

іі) критерії призначення таких фінансових активів або фінансових зобов'язань при первісному визнанні;

ііі) як суб'єкт господарювання виконав умови в параграфі 9, 11А або 12 МСБО 39 для такого призначення. Для інструментів, призначених відповідно до параграфа б) і) у визначенні фінансового активу або фінансового зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку в МСБО 39, таке розкриття містить докладний опис обставин, що лежать в основі невідповідності оцінки або визнання, які виникли б за інших обставин. Для інструментів, призначених відповідно до параграфа б) іі) у визначенні фінансового активу або фінансового зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку в МСБО 39, це розкриття містить докладний опис того, як призначення за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку узгоджується з документованим управлінням ризиками або інвестиційною політикою суб'єкта господарювання.
2735593788260933.html
2735715894870471.html
2735854543996784.html
2735922033268749.html
2736007604337736.html